Tag: xử lý nước thải

Xử lý nước thải sinh hoạt – vấn đề cần được quan tâm

Làm sạch nước thải sinh hoạt

Với các nước phát triển thì xử lý nước thải sinh hoạt đã được chú trọng từ lâu. Nhưng đối với nước ta thì vấn đề này vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Nguồn nước thải này ra môi trường đã gây ô nhiễm và đang ảnh hưởng ngày càng nghiêm trọng. Mời bạn[xem]